mobil-telefon mobil-whatsapp
 

Aydınlatma Metni

 • DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ

HASTA ve HASTA VELİSİ/VASİSİ/TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve faaliyetlerimize özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Business Center Giriş K:38 Ofis:3806, 35530 Bayraklı/İzmir

WEB               : www.abdulcebbarsiyer.com

Telefon           : 0539 827 28 38

 

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Bu aydınlatma metninde hasta olarak ifade edilen kişi, teknik anlamda “ürün veya hizmet alan kişi” olup “hasta” ifadesinin geçtiği her yerde “ürün veya hizmet alan kişi”nin anlaşılması gerekir.

Hastalara ve hasta velisi/vasisi/temsilcisi’ne ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim / Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi, Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama, Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve Hasta memnuniyetinin artırılması, Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme
 • Kimlik / Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi /Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi, Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama, Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması, Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme ,İlaç veya tıbbi cihaz temini, Reçete Düzenlenmesi
 • Sağlık bilgileri / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası, reçete düzenlenmesi, konsültasyon, İlaç veya tıbbi cihaz temini.
 • Fiziksel Mekan Güvenliği / İş yeri Güvenliğinin Sağlanması amacıyla sadece kamera görüntü kaydı
 • Müşteri İşlem / Fatura ve Ödeme İşlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla
 • Görsel Veriler / Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İmza / Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
 • İşlem Güvenliği / Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep Şikayet Yönetim Bilgisi / Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, , Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması, Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tıbbi tedavinin tamamlanabilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere, Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Yargı Makamlarına, Sadece hizmetin ifası ile sınırlı olmak üzere tedarikçilere kişisel verileriniz sınırlı ve yasal mevzuat içerisinde aktarılmaktadır.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Hastalara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel veya elektronik (web sitesi, e-mail,sosyal medya platformları vb.) ortamda form doldurması veya yazılı/sözlü mesaj iletmesi, tıbbi işlem süreçleri esnasında kaydedilen fotoğraf kayıtları, ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla işlenmektedir.

Kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-İlgili kişinin açık rızası (2/f fıkrası için)

-Veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa; bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla olması, (2/c fıkrası için)

İletişim veri kategorisinde Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,  Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve Hasta memnuniyetinin artırılması, Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme faaliyetlerinde ayrıca açık rıza alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 • İletişim /Hizmet akdinin hitamından  20 yıl
 • Kimlik / Hizmet akdinin hitamından  20 yıl
 • Sağlık Bilgileri / Hizmet akdinin hitamından  20 yıl
 • Fiziksel Mekan Güvenliği / Elde edilmesinden itibaren 3Ay
 • Talep/Şikayet /  Hizmet akdinin hitamından   2 Yıl
 • Müşteri İşlem / Hizmet akdinin hitamından   10 Yıl
 • Görsel Veriler / Hizmet akdinin hitamından 2 Yıl, Potansiyel Hizmet Alıcısı Hizmet Almak İstememesi Durumunda DERHAL
 • İmza / Hizmet akdinin hitamından  10 Yıl
 • İşlem Güvenliği / Verilerin elde edilmesinden itibaren 2 Yıl

Potansiyel hizmet alıcısı, hizmet almak istemediğinde derhal silinir

 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

MADDE 7 : RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

Kişisel Verilerinizin işlenmesine OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’a rıza vermeniz hâlinde, GDPR 6/1/a ve KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

 

KVKK Politikamız ile ilgili ayrıntılı bilgi için  www.abdulcebbarsiyer.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla;

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ

 

Bilgilendirilen
Adı Soyadı
Tarih
İmza

 

MADDE 8 : AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

 • OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya eposta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’a ait sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, clubhouse vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

 

Ancak, aşağıdaki hallerde açık rızanız kullanıcısı olduğunuz servis sağlayıcısı tarafından alınmış olacağından ve OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından Açık Rızanız aranmayacaktır

 • Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcılarını kullanarak, OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’a yazılı, sesli mesaj veya fotoğraf, video kaydı göndermeniz ya da sesli, görüntülü arama yapmanız veya bu yolla uzaktan muayene ve teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda,
 • Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan hotmail, gmail, yahoo gibi elektronik posta hizmet sağlayıcıları üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda,
 • DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’ın, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, messenger, google gibi sosyal medya hizmet sağlayıcıları üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde,
 • Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’a ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda.

Bahsedilen hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’a aktarılacak ve OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER tarafından, uygulama üzerinden tarafınıza iletilecek kendisine ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda; OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’a ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkelerini, özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini ve ilgili uygulama üzerinden bildirdiğiniz iletişim bilgilerinizle OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER’ın tarafınızla iletişime geçmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

AÇIK RIZA BEYANINDA BULUNAN
Adı Soyadı
Tarih
İmza