Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100335 Library:30120 in /home/abdulceb/domains/abdulcebbarsiyer.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1635 Op. Dr. Abdülcebbar SİYER | Saklama ve İmha Politikası mobil-telefon mobil-whatsapp
 

Saklama ve İmha Politikası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ

SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. AMACI 1
 2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI 1
 3. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. 1
 4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER. 2

4.1 Teknik Tedbirler. 2

4.2 İdari Tedbirler. 3

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER. 4

5.1         Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler. 4

5.1.1          Kişisel Verilerin Silinmesi 4

5.1.2          Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 4

5.1.3          Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi 4

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 5
 2. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ 5
 3. PERSONEL. 5
 4. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA.. 6
 5. YÜRÜRLÜK. 6

EK 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri 7

EK 2-Kişisel Veri Saklama, İmha ile Görevli Personel Tablosu. 8

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge. 9

 

 

1.    AMACI

 

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Saklama ve İmha Politikası”) ile kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak teknik ve idari korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır.

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 

Elektronik ortamlar:

 • CRM
 • MS SQL Server
 • E-Posta Kutusu
 • Microsoft Office Programları
 • Görüntü Kayıt Cihazları

 

Fiziksel ortamlar:

 • Birim Dolapları
 • Klasörler
 • Arşiv

 

3.    SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ tarafından özellikle:

 1. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 2. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 3. Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,
 4. İş ilişkilerinin yönetilebilmesi,

Amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 

Saklamayı gerektiren sebepler:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ’ın meşru menfaatinin olması,
 4. Kişisel verilerin DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ’ın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 2. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 4. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 5. İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 6. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 7. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

4.1 Teknik Tedbirler

 

 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Şifreleme Yapılmaktadır

 

4.2 İdari Tedbirler

 • Çalışanların Niteliği Ve Teknik Bilgi/Becerisinin Geliştirilmesi
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmenin Önlenmesi
 • Kişisel Verilerin Muhafazasının Sağlanması
 • İletişim Teknikleri Ve İlgili Mevzuatlar Hakkında Eğitimler Verilmekte
 • Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılmakta
 • Güvenlik Politika Ve Prosedürlerine Uymayan Çalışanlara Yönelik Uygulanacak Disiplin Prosedürü Uygulanmakta
 • İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmekte
 • Kurum İçi Periyodik Ve Rastgele Denetimler Yapılmakta Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmekte
 • Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Kurum Tarafından, İlgili Kişilere Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilmekte Ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmektedir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler için Kişisel Veriler İçin Alınan İdari Tedbirlerin Yanı Sıra Bu Verilerin İşlendiği Ve Saklandığı Ortamların Güvenlik Önlemleri Alınmakta ve Kağıt Ortamında Aktarımı Gerekiyorsa Evrak “Gizlilik Dereceli Belgeler” Formatında Gönderilmektedir

5.    KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır. OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

 

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 

5.1   Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

 • Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

 

 • Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.
 • Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.
 • Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu ile silinecektir.

Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.

 

5.1.2     Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin aşağıdaki yöntemlerle hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Fiziksel Yok Etme

Kağıt İmha Makinesi ile Yok Etme

 

5.1.3     Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.

 

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

 

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

 

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

 

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

 

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ serbesti içinde olacaktır.

6.    KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 1. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ, kişisel verileri işlendikleri amaç için Ek-1’de belirtilen süreler boyunca saklar. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler Ek-1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler; OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ’in veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak ve azami Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanaşımı süresi (10 yıl) gözetilerek belirlenmiştir.

 

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

7.    PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

 

8.    PERSONEL

Kanun kapsamında OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ veri sorumlusu sıfatıyla, Yönetmelik’in 11. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak, Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanları, birimleri ve görev tanımları Saklama ve İmha Politikası Ek-2’de yer alan tablo ile belirlenmiştir.

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ’ı temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

 

9.    REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Saklama ve İmha Politikası’nın değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenleme OP. DR. ABDÜLCEBBAR SİYER MUAYEHANESİ internet sitesinden ilan edilecektir.

 

10. YÜRÜRLÜK

Bu Saklama ve İmha Politikası yayınlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EKLER

EK 1-Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2- Kişisel Veri Saklama, İmha ile Görevli Personel Tablosu

 

 

 

EK 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

Kimlik Kişisel VeriHasta yada Temsilcisinden Elde Edilmesi durumunda 20 Yıl

İş İlişkisi 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İletişimKişisel VeriHasta yada Temsilcisinden Elde Edilmesi durumunda  20 Yıl

İş ilişkisi 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özlük Kişisel Veri15 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Hukuki İşlemKişisel VeriKARAR KESİNLEŞTİKTEN SONRA 5 YILSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Fiziksel Mekan Güvenliği Kişisel Veri3 AYSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İşlem Güvenliği Kişisel Veri2 YILSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Finans Kişisel Veri10 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Mesleki Deneyim Kişisel Veri10 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri İşlem10 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Görsel ve İşitsel Kayıtlarİş İlişkisi 10 Yıl

Hasta İlişkisi 2 Yıl

Potansiyel Hizmet Alıcısı Hizmet Almak İstememesi Durumunda Derhal

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sağlık Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

20 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Özel Nitelikli Kişisel Veriİş İlişkisi Bitiminden İtibaren 1 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Diğer Bilgiler
      Aile Bilgileri15 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İmza10 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi2 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Denetim ve Teftiş Bilgisi15 YılSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

EK 2-Kişisel Veri Saklama, İmha ile Görevli Personel Tablosu

 

PersonelGörevSorumluluk
Eda SİYERUygulama sorumlusuGörevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi
Ece AKTAŞUygulama sorumlusuGörevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi
Hesna KOCAGÖZUygulama sorumlusuGörevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

 

 

 

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge